odpowiedzialnosc kontrahentow

Nienależyte wykonanie umowy a odpowiedzialność kontrahenta

Prowadzenie działalności gospodarczej często związane jest z zawieraniem umów z innymi przedsiębiorcami. Zawierając umowę oczekujemy, że druga strona wywiąże się ze swojego zobowiązania jak najlepiej. Niestety, zdarza się, że kontrahent nie wykonuje zobowiązania wcale, wykonuje je nienależycie, lub unika zapłaty za towar czy usługę. Jak postąpić w takiej sytuacji? Gdzie szukać pomocy?

Nienależyte wykonanie umowy a przepisy – co warto wiedzieć?

Zgodnie z treścią art. 471 Kodeksu cywilnego: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest zatem spełnienie świadczenia zgodnie z treścią zobowiązania. Dłużnik, który świadczenia nie wykona lub wykona je nienależycie, ponosi tzw. odpowiedzialność kontraktową za szkodę, jaką wskutek niewywiązania się z umowy poniósł wierzyciel. W sytuacji, w której strona poniosła szkodę w wyniku niewywiązania się drugiej strony z umowy (lub nienależytego jej wykonania), może ona żądać odszkodowania. W kwestiach spornych, pomocne może okazać się wsparcie radcy prawnego, który, korzystając ze zdobytej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia, przedstawi możliwe rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia odszkodowawczego

Wierzyciel, który w wyniku niewykonania (lub nienależytego wykonania) zobowiązania poniósł szkodę, może wezwać dłużnika do spełnienia świadczenia. W sytuacji, gdy dłużnik nie wywiązuje się z bieżących zobowiązań, warto skorzystać z pomocy kancelarii, takiej jak np. Kancelaria Radców Prawnych Arendarski & Stejblis, oferującej windykację przedsądową należności.

Na czym polega zasada winy domniemanej przy odpowiedzialności kontraktowej?

Wierzyciel nie jest zobowiązany do udowodnienia winy dłużnika w niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu zobowiązania zawartego w umowie. Odszkodowawcza odpowiedzialność kontraktowa oparta jest bowiem na zasadzie winy domniemanej. Oznacza to, że wyłącznie na dłużniku ciąży obowiązek udowodnienia, że niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) umowy, jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.